1 letter inkleuren

ik wil een woord laseren en 1 letter eruit vullen hoe doe ik dat?

I want to laser a word and fill in 1 letter, how do I do that?

After creating the text and having it on a ‘Line’ layer, select and choose ‘Convert to Path’. Select the single letter you want to fill and move that to a different layer set to ‘Fill’.

Nadat u de tekst hebt gemaakt en deze op een ‘Lijn’-laag hebt geplaatst, selecteert u en kiest u’ Converteren naar pad '. Selecteer de enkele letter die u wilt vullen en verplaats die naar een andere laag die is ingesteld op ‘Vullen’.

1 Like

This topic was automatically closed 14 days after the last reply. New replies are no longer allowed.