Λειτουργια lazer (Laser operation)

Καλησπέρα σας!

Το μηχάνημα μου ενώ κόβει , λειτουργεί διακοπτόμενα δηλαδή σαν κάτι on/off on/off σε τι μπορεί να οφείλεται αυτό; στο setup;

Παρακαλώ βοηθήστε με αν μπορείτε , λειτουργώ την version 1.1.04 του Lightburn

Ευχαριστώ πολύ!

Good evening!

My machine while cutting, works intermittently, that is, like something on / off on / off, what could be the reason for this? in setup?

Please help me if you can, I am running version 1.1.04 of Lightburn

Thank you very much!

Is this a brand new laser? If so, I would suggest reseating the connector from controller to laser module.

If no, does this problem occur all the time or only under specific conditions?

In either case, this type of thing usually indicates that the laser module is failing. It could also be power supply related but less chance. If you have a meter check the power supply for proper voltage.

Ευχαριστώ πολύ!

Θα το δοκιμάσω και θα σας ενημερώσω!

Thank you very much!

I will try it and let you know!

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.