Początek i koniec wypalonego kształtu to dwa oddzielone punkty

Proszę o pomoc
Co należy ustawić aby wypalony okrąg, kwadrat itp . miały wspólny pkt początku i końca . Teraz jest to niewielka przerwa ok 1mm.

Please help
What should be set to make a burnt circle, square, etc. they had a common beginning and end point. Now it is a slight gap of about 1mm.

Adjust your belt tension - make sure it’s not loose, or the ends will not match, but also make sure that it is not too tight, or it can restrict the movement of the machine. Also check to make sure the wheels are not too loose or too tight as well, for the same reasons.

Wyreguluj napięcie paska - upewnij się, że nie jest luźny lub końce nie pasują do siebie, ale także upewnij się, że nie jest zbyt napięty lub może ograniczać ruch maszyny. Z tych samych powodów sprawdź również, czy koła nie są zbyt luźne lub zbyt ciasne.

Ustawienie nadmiarowego cięcia na 0,5 rozwiązało problem…
Dziękuję za odpowiedź !

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.