Strek över bilden $$32=1

hi jag har en vevor s3018 o en laser tree när jag skriver $32=1 slutar den att bränna den bara lyser som om den brände det funkar i ett annat brännar program men vill helst använda ligtburn hjälp please

hi I have a vevor s3018 and a laser tree when I type $32=1 it stops burning it just lights up as if it burned it works in another burning program but would prefer to use ligtburn help please

You may need to slow down the speed you are running your jobs at. Check to make sure you are using the same speed — and units of measurement — as you are using in the other software. A given value in mm/sec is much faster than the same value in mm/minute.

Du kan behöva sakta ner hastigheten du kör dina jobb med. Kontrollera att du använder samma hastighet - och måttenheter - som du använder i den andra programvaran. Ett givet värde i mm/sek är mycket snabbare än samma värde i mm/minut.

jag har redan lägsta fart på den och det är dom strecken den dra över bilden som är mitt problem därför jag vill skriv a$32=1 istället för $0 den brinner bra om jag inte skriver $1 men då lyfter den inte brännaren över bilden tack

I already have the lowest speed on it and it’s the lines it draws over the image that are my problem, that’s why I want to write a$32=1 instead of $0 it burns fine if I don’t write $1 but then it doesn’t lift the burner over the image thanks

What specific speed have you set, including units?

For a 3018, the max speed may be really quite low relative to usual lasering speeds. Possibly below 500 mm/minute (take care to pay attention to the units you are using in LightBurn).

Vilken specifik hastighet har du ställt in, inklusive enheter?

För en 3018 kan maxhastigheten vara riktigt ganska låg i förhållande till vanliga laserhastigheter. Möjligen under 500 mm/minut (var noga med att vara uppmärksam på de enheter du använder i LightBurn).

jag andvänder 5.0 fart och sp15 det går inte saktare jag andvänder grbl

I use 5.0 speed and sp15 it doesn’t go slower I use grbl

Please share an example .lbrn2 project file here, so I can see your exact settings. It is very important to be able to see the units of speed you are using.

Vänligen dela ett exempel på en .lbrn2-projektfil här så att vi kan se dina exakta inställningar. Det är mycket viktigt att kunna se vilka hastighetsenheter du använder.

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.